Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Устав

УСТАВ
на  СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ 

                               

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.“СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ”, наричано по-долу за краткост "сдружението", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.
/2/ “СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ” е отделено от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество, членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 /1/  Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието “СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ”, което може да се изписва и на чужд език.
/2/ Всяко писмено изявление от името на сдружението следва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително и БУЛСТАТ номер.
Чл.3. Седалището на Националното сдружение на търговците на едро с ветеринарномедицински препарати в България е в гр.София, район "Слатина", а адресът на неговото управление е: бул. "Цариградско шосе" № 73.

III. ЦЕЛИ
Чл.4. Цели на сдружението са:
- Представяне   и  защита   на  общите   интереси   на  своите  членове  пред държавните органи и други институции.
- Събиране, обобщаване, анализ и разпространение на информация, свързана с предмета на дейност на своите членове - внос и търговия с ветеринарномедицински препарати в Република България;
- Създаване на контакти, координиране на усилията и съдействие на държавните органи и организации за оптимизиране на търговията с цел премахване на нелоялната конкуренция с ветеринарномедицински препарати, както и във ветеринарно-медицинската практика.

ІV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:
- Провежда срещи и дискусии с Министерство на земеделието и горите /МЗГ/,
Национална ветеринарно-медицинска служба /НВМС/, Институт за кнотрол на ветеринарно  - медицински препарати /ИКВП/ и други държавни и обществени  организации по проблеми, свързани с дейността на своите членове.
-Съдейства на МЗГ и НВМС при подготовката на регламентиращи документи по отношение на вноса и търговията с ветиринарно - медицински препарати /ВМП/.
-Подпомага с информация и търси съдействие по законоустановения ред от оторизираните държавни органи и изисква от своите членове съдействие в дейността по ликвидиране на нарушенията и нелоялната конкуренция с ВМП
-Предизвиква   обществен   дебат   по   общозначими   проблеми,   касаещи търговията с ВМП.

V.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ
Чл.6. Сдружението осъществява дейността си в полза на членовете си, т.е. в частна полза.

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК
Чл.7./1/ Сдружението определя свободно средствата за постигане на неговите цели в рамките на закона.
/2/ Сдружението ще извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като приходите ще се използуват за постигане на определените в този Устав цели.

Чл.8. Сдружението не е ограничено със срок.

VІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ЧЛЕН

Чл. 9. Членове на сдружението могат да бъдат:
1.  Вносители - юридически лица, които са сключили договори с чуждестранни фирми - производители и/или търговци на регистрирани на територията на РБългария   ВМП   и   които   имат   целогодишно   ветеринарномедицинско разрешително за внос.
2.Физически   лица,    регистрирани    по   съответния   ред   в   БТПП   като представители на чуждестранни фирми - производители и/или търговци на ВМП или имат договор за представителство на такива фирми.
3.Юридически лица - лицензирани по съответния ред търговци на едро на ВМП.
4. Производители на ВМП.

Чл.10. /1/ Членството в сдружението е доброволно.
/2/  Кандидатът за член на сдружението подава до Управителния съвет на сдружението молба за приемане за член,с която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав, която придружава с документи, удостоверяващи правоспособността и квалификацията му.
/3/ Кандидатът за член на сдружението, представя с молбата заверени копия /преписи/ от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението,  както други документи,  доказващи обстоятелствата съгласно чл 9.
/4/ Управителният съвет се произнася в едномесечен срок от подаване на молбата с решение за приемане или отказ и уведомява писмено за решението си кандидата.
/5/ Отказът за приемане може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението, чието решение е окончателно. Обжалването става по реда съгласно чл.17, ал.5 по-долу.

Чл. 11. Членовете на сдружението имат следните права:
-  Да участвуват в управлението на сдружението;
-  Да бъдат информирани за неговата дейност;
-  Да правят всякакви предложения за работа на сдружението;
-  Да участвуват във всички дейности и структури на сдружението;
-  Да бъдат избирани и да избират органите на сдружението;
-  Да ползуват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
-  Да ползуват резултатите от дейността на сдружението съгласно разпоредбите на този Устав;

Чл. 12. Членовете на сдружението са длъжни:
- да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на сдружението;
- да участвуват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на целите му;
- да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
- да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски;

Чл.13. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.14. /1/ Членовете на сдружението може да овластят трето лице да изпълнява техните права и да изпълнява техните задължения, за което трябва да го упълномощят с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
/2/ Упълномощаването провежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет.
/3/ В случаите на упълномощаване членовете на сдружението носят отговорност за неизпълнение на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.15. Членовете на сдружението носят отговорност за неговите задължения само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Те не отговарят лично за задълженията на дружеството.

Чл. 16. Членството в сдружението се прекратява:  
1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;
2. със   смъртта  или  поставяне   под   пълно  запрещение,   респективно   при прекратяване на юридическо лице, член на сдружението;
3. с изключване;
4. с прекратяване на сдружението;
5. при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на сдружението.

Чл.17. /1/ Член на сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:
1. нарушава предвидените в чл. 12 на този Устав задължения;
2. извършва други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдружението несъвместимо.
/2/ Преди да вземе решение за изключване, Управителният съвет известява по подходящ начин, включително и по телефона, члена, чието изключване ще се решава, и му дава възможност да даде писмени обяснения по констатираното нарушение, ако желае да направи това.
/3/ За спазване процедурата за вземане на решение за изключване е достатъчно изключваният член да е бил уведомен за констатиране на нарушения, извършени от него и да му е било указано, че може да представи своите писмени обяснения по случая.
/4/ При маловажни случаи на нарушения по чл.12, Управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неизпълнението на което изключва съответния член, като в този случай не е необходимо изключваният член да бъде уведомяван съгласно ал.2 и 3.
/5/Решението на Управителния съвет за изключване на член на сдружението може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от приемането на решението. Жалбата е писмена и трябва да бъде подадена чрез Управителния съвет.

Чл.18. /1/ Прекратяване на членството поради отпадане се констатира, когато член на сдружението:
1. не е направил встъпителната си вноска в предвидения срок;
2. не е внесъл или е просрочил три последователни вноски по членския внос;
3. фактически е преустановил дейността си в сдружението, като не е присъствувал лично или чрез пълномощник на повече от две последователни заседания на Общото събрание.
2/ Горните обстоятелства се констатират от Управителния съвет по документите на сдружението, който докладва отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Чл.19. При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на правените имуществени вноски.

VІІІ.ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.20.Органи на сдружението са:
- Общото събрание;
- Управителния съвет;
- Контролна комисия.

Чл.21. /1/ Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.
/2/  Юридическите лица, членове на сдружението, участвуват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват по регистрация, или са съответно упълномощени за това.
/3/ Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа физическо лице да ги представлява за едно или за неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата по пълномощното си трети лица.

Чл.22. Общото събрание има следната компетентност:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. приема програмите и други вътрешни актове на сдружението;
3. избира  и  освобождава  членовете  на  Управителния   съвет  и  определя възнаграждението им;
4. определя броя, избира и освобождава членовете на Контролната комисия;    
5. приема и утвърждава отчета на Управителния съвет;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове;
7. взема решения за формиране на регионални секции на сдружението;
8. взема решения за участие в други организации;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
10.приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
11.приема бюджета на сдружението;
12.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
13.отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
14.взема решение по постъпили жалби против решения на УС за отказ за прием в сдружението или за изключване на членове на сдружението;
15.взема решения за разпореждане с недвижими имоти на сдружението или обременяването им с тежести;
16.взема решение за получаване на кредити или за поръчителство на трети лица;
17.взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

Чл.23. Общото събрание се свиква от Управителния съвет на сдружението най-малко един път в годината, но не по-късно от 31 март на следващата година. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки от членовете на сдружението.

Чл.24. /1/ Общо събрание на сдружението може да се свика от Управителния съвет и по искане на една трета от членовете на сдружението.
/2/ Ако Управителният съвет не отправи покана за свикване на Общо събрание в едномесечен срок от постъпване на искането по предходната алинея, събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.                                                                                                                      

Чл.25./1/ Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание, както и указание по чия инициатива се свиква то.
/2/ Поканата за свикването на Общото събрание трябва да бъде получена най-малко 30  /тридесет/ дни  преди определената дата на заседанието. Поканата се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка, която удостоверява получаването, или се връчва лично срещу подпис.
(3) Когато на заседание на Общото събрание се определят датата, часът, мястото и дневния ред на следващото заседание, присъствуващите се смятат за редовно уведомени. При необходимост за спешно насрочване на извънредно заседание съобщението може да бъде изпратено най-малко една седмица преди определената дата на заседанието.

Чл.26. /1/ Общото събрание е законно, ако присъствуват повече от половината от всички членове, а за вземане на решение по чл.22, т.9 - повече от 2/3 от всички членове.
/2/ При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове се явят, с изключение на вземане на решение по чл.22, т.9 от Устава.
/3/ Кворумът се установява от председателствуващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъствуващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Чл.27. Всеки член на сдружението има право на един глас при гласуване в Общото събрание, с изключение на случаите, когато гласува и по пълномощия. В тези случаи пълномощникът гласува и от името на упълномощителя и упражнява неговото право на глас съгласно дадените му пълномощия.

Чл.28. Член на сдружението няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, негов съпруг или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица,  в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл.29. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите. Решенията по чл.22, т.1 и 8 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъствуващите, а по чл.22, т.9 с  мнозинство от 3/4 от присъствуващите.

Чл.30. Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието, както и ако няма необходимия присъствен кворум за гласуване на решение по чл.22, т.9.

Чл.31. /1/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателствуващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.
/2/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъствуващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.
/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.        

Чл.32. Всеки член на сдружението, управителния съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

IX. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл.33. /1/ Управителният съвет на сдружението се състои от три лица -членове на сдружението или представляващи ЮЛ - членове на сдружението.
/2/ Юридическите лица - членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
/3/ Управителният съвет избира от своя състав Председател и секретар.

Чл.34. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 3 /три/ години и могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл.35. Управителният съвет има следните правомощия:
1. представлява сдружението и определя представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание и дава отчет пред същото за дейността си;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на този Устав;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. приема и изключва членове на сдружението;
8. определя адреса на сдружението;
9. взема   решения   по   всички   други   въпроси,   освен   тези,   които   са   от компетентността на Общото събрание на сдружението;
10.изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Чл.36. /1/ Заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на 6 месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове.
/2/ Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.
/3/ За свикване на заседание на Управителния съвет трябва да бъдат уведомени всичките му членове. Уведомлението се извършва по подходящ начин, включително и по телефона или чрез електронна поща.

Чл.37./1/ Заседанието е редовно, ако на него присъствуват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъствуващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането на вземаните решения. Гласуването на този член се отразява в протокола от председателствуващия заседанието.
/2/  Редовно заседание на Управителния съвет може да бъде проведено и  неприсъствено,  ако  протоколът за това бъде  подписан без  възражения  и забележки от всичките му членове.
/3/ Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.31 от този Устав.
/4/ Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие - от избран от управителния съвет негов член.

Чл.38. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъствуващите членове, а за решенията по чл.35, т.З и 6 от Устава и чл. 14, ал.2 от ЗЮЛНЦ - с мнозинство от всички членове.

Чл.39. /1/ Всеки заинтересован член на сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което противоречи на закона, този Устав или решение на Общото събрание.
/2/ Оспорването може да бъде направено в едномесечен срок от узнаване за решението, но не по-късно от една година от вземане на решението.

X.КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 40. /1/ Контролната комисия /КК/ на сдружението се състои от три физически лица - членове на сдружението. Броят и членовете на Контролната комисия се определя от Общото събрание на сдружението. 
/2/  Членовете  на Контролната комисия избират от своя състав Председател.
/3/  Председателят на Контролната комисия участва със съвещателен глас в заседанията на управителния съвет.
/4/  Решенията на Контролната комисия се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от членовете.

Чл. 41. Контролната комисия:
1. Проверява дейността на Управителния съвет  и докладва резултата пред Общото събрание.
2. Разглежда и решава спорове между членове на сдружението, свързани с дейността му, по искане на заинтересуваните страни.
3. Предлага свикването на Общото събрание, когато дейността на Управителния съвет е в нарушение на устава и закона.
4. Изготвя годишен отчет за дейността си и го представя пред Общото събрание.

ХІ. КЛОНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.42. С решение на Общото събрание на сдружението може да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението.

Чл.43. /1/ Клоновете не са юридически лица, ръководят се от Управител, назначен от Управителния съвет, и извършват дейностите, определени с решението за създаването им.
/2/ Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона, като в решението за създаването на клона могат да се предвидят ограничения на представителната му власт.
/3/ Дейността на клоновете се ръководи методично и се контролира от Управителния съвет, ако не е определено друго в решението за създаването им.
/4/ Клоновете подлежат на регистрация пред съответния окръжен съд по седалището им съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

XIІ. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.44. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост върху движими и недвижими вещи и интелектуални продукти, други вещни права, вземания, както и други права, регламентирани от закона.

Чл.45. Имуществото на сдружението се формира от вноски на членовете му, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, завещания в полза на сдружението и спонсорство.

Чл.46. /1/ Всички членове на сдружението са длъжни да заплащат встъпителна и годишни членски вноски, като размера им се определя от Общото събрание.
/2/ Встъпителните вноски се заплащат в едномесечен срок от получаване на решението за приемане в сдружението, а годишната членска вноска се заплаща еднократно за текущата година или на две вноски от които едната до 30.06. и другата до 31.12. Дължимите вноски се внасят в брой в касата на сдружението или по посочена от УС банкова сметка.

Чл.47. /1/ Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.3, ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.7, ал.2 от този Устав със следния предмет на дейност: издателска дейност и платено разпространение на изданията, както и други дейности, свързани с предмета на основната дейност на сдружението.
/2/ Сдружението извършва допълнителната стопанска дейност по предходната алинея при условия и по ред, определени в Търговския закон и други закони и нормативни актове, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
/3/ Приходите от осъществяваната от сдружението допълнителна стопанска дейност се използуват за постигането на определените в този Устав цели.
/4/ Сдружението не разпределя печалба.

Чл.48. Имуществото на сдружението се разходва в съответствие с предвидените в бюджета му разходи, както и по решение на Управителния съвет за осъществяване на дейности и мероприятия, които са насочени към реализация на целите, определени с Устава.

ХІІІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.49. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел по решение на Общото събрание. Решение за това може да бъде прието, ако на събранието присъствуват 2/3 от всички членове на сдружението, и ако за него са гласували 3/4 от присъствуващите.

Чл.50. /1/ Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището му, когато:
- не е учредено по съответния ред;
- извършва  дейност,   която   противоречи   на  закона   или  е   противна   на обществения ред или на добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност.

Чл.51./1/ При прекратяване на сдружението по решение на Общото събрание се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице, като във втория случай правомощията на ликвидатора съответствуват на тези, определени с Търговския закон към момента на ликвидацията.
/3/ Ликвидацията се извършва по ред съгласно ЗЮЛНЦ и Търговския закон.
/4/ Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя съгласно решението на Общото събрание за ликвидацията между редовните членовете на сдружението към момента на откриване   процедурите   по   ликвидацията.   Ако   решение   не   е   взето   до прекратяването, то се взема от ликвидатора при спазване изискванията на действуващото към този момент законодателство.

ХІV. ДРУГИ
Чл.52. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този Устав е приет на Общо събрание на сдружението, проведено на 21 май 2002 г. в гр.София, изменен с Решение на Общото събрание проведено на 25.03.2009 г.

  

                                                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                                                                Председател: /ЙОРДАН КАМЕНОВ/
                                                                Членове:  /НИКОЛАЙ СЛАВОВ/
                                                                               /ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ/