Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Май 11, 2016

Общо събрание

 СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП

(СПТВМП)

София- 1113,бул.”Цариградско шосе 73”,п.к.38 тел.029733785

Факс 029713413,   ел.адрес svtp@abv.bg

 

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СПТВМП

 

Уважаеми колеги,

   Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на Сдружението. То ще се проведе на 13.05.2016 г. от 14.00 часа  в залата на фирма „Лекоом” АД в София, бул. „Цариградско шосе” 73 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Сдружението през 2015 година. Обзор на дейността на Сдружението през мандата 2013, 2014, 2015.

Докладва д-р Йордан Каменов

 

2. Отчетен доклад на Контролната комисия на Сдружението

Докладва д-р Цанко Грозев

 

3.   Обсъждане и вземане на решение за формата на участие на Сдружението на „Булветмедика“, 2016

 

 

4.   Определяне и приемане на Бюджет на Сдружението за следващата година

 

5.   Избор на нов УС и организационни въпроси

 

  Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото годишно отчетно-изборно събрание на Сдружението. Юридическите лица, членове на Сдружението участват в Общото събрание, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.

  При липса на кворум на основание чл.26,ал. 2 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15.00 часа.

 

 

11.04.2016 г.                          Председател на УС:

С о ф и я                                   д-р Йордан Каменов

обратно