Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Юни 6, 2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

 

Уважаеми колеги,

Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена  покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението.

Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението.

Преди да започна искам да се извиня на членовете от името на УС на Сдружението за закъснението при свикване на събранието. То бе наложено от служебна заетост.

Настоящият УС, състоящ се от д-р Славов, д-р Михайлова, г-н Валентин Павлов и мен започна своята дейност след избора на 22.03.2013. На последвало заседание на УС  бях натоварен за председател на УС на Сдружението.

В настоящият доклад ще се опитам да направя обзор на дейността през изтеклия период, придружен от кратки коментари. Без претенции за хронологична точност.

Уважаеми колеги,

Ще започна с едно клише-Изминалата година (като всяка от предишните) бе важна за развитието на сектора. Всичко се случваше в контекста на бурни и противоречиви събития в Държавата и не до там ясна и последователна политика в областта на земеделието, в частност (на последно място) животновъдството, производство и търговия с ВМП. Преживяхме (и оцеляхме…) три правителства- ГЕРБ, Служебно, Коалиционно, което управлява в момента…Тази политическа вакханалия отекваше и в ресорната ни агенция БАБХ. Смениха се трима ръководители-д-р Войнов, д-р Тасева (ИД), проф. Моллов. В дълги периоди от това безвремие просто нямаше с кого да се контактува. Отлагаше се вземането на решения, никой не поемаше ангажименти. Това до голяма степен определяше неопределеността и позицията на изчакване по много въпроси. Това вероятно е и причината  изминалия период да не се отличава с особена законодателна активност.

УС съсредоточи своите усилия в дейности, утвърждаващи имиджа на Сдружението като партньор и страна при вземането на важните решения, касаещи сектора.

Но да се върнем на конкретните дейности.

По отношение на пазара:

И тази година не разполагахме с надежден източник на информация и статистика за пазара с ВМП. За това отново по неофициални данни от големите фирми, животновъдни обекти и големите клиники смятаме, че той се движи в рамките на 15-16 милиона Евро (без храните и фуражните добавки). Ако вземем за отправна точка 2007 г., тогава пазара бе на приблизително същото ниво. Но цените на ВМП са се покачили, което означава , че като брой опаковки реализираме значително по-малки количества, пропорционално на увеличението на цените…

Какво е положението в Европа, където данните са налице и се знае какви са тенденциите? Продажбите на Европейския пазар представляват 27% от световните продажби на ВМП. Това е една устойчива тенденция за задържане и леко повишаване на нивата. ВМП представляват 2,8% от продажбите на хуманни препарати. У на с делът на ВМП, сравнен с хуманните медикаменти е около 1,5%. По малко средства се отделят за медикализиране на животните.

Ваксините в Европа са 27,07% от общия обем и възлизат в рамките на 1 263 828 443

Антибиотиците са 16,31% и възлизат на 761 729 075, в т. ч. П.О. 335 819 092, ИНЖ. 425 918 982.

Антипаразитните общо са 30,31% от общите продажби. В цифрово изражение това е 1 415 444 386, в т. ч. ЕНДО 563 552 281, ЕКТО 713 783 304, КОМБО 138 108 800.

Препарати за локално третиране (без дерматологичните) – 6,73% или 314 432 326

Други препарати (комбинирани, стероиди, НСПВС, пчели и т. н.) – 19,58% или 914 325 090.

Ветеринарната индустрия осигурява 50 000 работни места на пълен работен ден.

За R&D дейност големите иновативни компании в Европа отделят 12% от общия си оборот. Времето за пускане на нов продукт на пазара, (докато получи маркетингова оторизация) варира от 5 до 11 години и струва средно над 150 млн. Евро.

Във връзка с въпроса за стартиране на проект за събиране и обобщаване на данни и тенденции в развитието на пазара на ВМП у нас, бе взето решени от Общото събрание да се влезне във връзка с агенция за изработване на примерен модел и представянето му пред Сдружението. Контакт бе осъществен с Мед Комюникейшънс, като бяха възложени примерните параметри на подобно проучване. На 07.10.2013 екип от агенцията,  предложиха модел ВетИС, който бе презентиран пред Сдружението. За съжаление активността от наша страна не бе тази, която да доведе до  реализиране на проекта. Причините са различни и донякъде разбираеми-финансови, технически, нежелание на някои от фирмите да се включат и т. н. Параметрите вече са ясни. Проектът е на етап, в който може да бъде рестартиран всеки момент при добро желание от наша страна.

Оперативната дейност на Сдружението се извършваше, като по отделни поводи се провеждаха Управителни или разширени Управителни Съвети.

През  Април, 2013 започнахме с участие в разяснителната кампания по мерките за финансиране през новия програмен период 2014-2018. На срещата в Пазарджик присъствахме с д-р Грозев и г-н Павлов. Участието бе по повод  намерението ни да проучим възможностите за финансиране на организации като нашата. Оказа се, че става дума само за бенефициенти  от държавния и общинския сектор.

Тук е мястото да отбележа, че решението за влизане на Сдружението в АИКБ се оказа доста полезно. Своевременно сме информирани от секретариата на АИКБ за всички събития, на много от които сме канени и като участници.

На 29.03.2013 наши представители-д-р Губерков и д-р Станчев присъстваха на заседание в ДКВМП за обсъждане на Тарифата, на което изразихме становище. Тарифата бе съгласувана и подписана.

На 22.10.2013 в Стара Загора бе организирана среща от Президента на Р България и под председателството на Ректора на ТУ проф. Иван Станков за обсъждане на стратегии за развитие на земеделието 2020. На срещата бяха поканени председателите на всички браншови асоциации в земеделието, както и представители на академичните среди. Местата бяха крайно ограничени. Място за нашето Сдружение бе дадено след контакт с президентската администрация. Това означава едно-Сдружението е разпознаваем субект в земеделския сектор. Разбира се на подобна среща конкретни решения не се вземат, но ние бяхме сред тези, които би трябвало да определят политиката в сектора.

В края на 2013 година бе конституиран Консултативен съвет по ветеринарна медицина към Министъра на Земеделието. Там отново бяхме поканени и сме едни от учредителите. Присъстваха зам. мин. Явор Гечев, директора на дирекция „Животновъдство” д-р Зл. Възелова, председателите на съсловните организации БВС, СВЛБ, БАВЛДЖ, деканите на вет. факултети, професорите Божков и Костадинов, зам. ректора на ТУ, проф. Б. Ликов от ЦОР, доц. П. Желязков от НДНИВМИ и др. Бяха изработени правила за дейността на Съвета.

През Март, 2014 бе проведено заседание на което проф. Моллов пространно представи настоящето положение и сподели идеи за развитие на БАБХ. Трябва да отбележа, че състоянието съвсем не е за завиждане. Нито дума за здравеопазване и профилактика на животновъдството и лечебно-профилактичната дейност. Извинението бе, че не е компетентен… А компетентните хора са си все същите…Само контрол, контрол, инспектори под прикритие, граждански инспектори, липса на пари, липса на пари за 24 часов контрол по границата с Турция. Присъстващия проф. Н. Белев възкликна: „Все си мислех, че е зле, но не съм допускал, че е чак толкова трагично”. В същото време зам. мин. Гечев описа грандиозни перспективи за развитие на животновъдството. Генни банки, внос на генетичен материал, 60 милиона за млекопунктове…Без коментар. Проф. Белев представи какви икономически щети нанасят епизоотиите в световен мащаб и обърна внимание на опасността от АЧС. От СВЛБ предложиха лицензите за упражняване на вет. мед профилактична дейност да бъдат обвързани по териториален принцип. Тоест връщане на участъците.

Към средата на 2013 имахме събрание за обсъждане на Наредба за Добрата Дистрибуторска Практика. В резултат на активното участие на всички, особено търговците на едро бе изработено становище и предложения, които бяха депозирани в БАБХ. С някои се съобразиха, с други частично, с трети не. Очаква се продължение.

Обсъждан бе и проект за Наредба за следдипломна квалификация. Откровено лошо написан документ, чието придвижване не знам до къде е стигнало.

По решение на УС и след дълга кореспонденция и отлагане бе организиран и проведена на 07.02.2014 среща в ДКВМП. На нея бяха обсъдени въпроси, директно свързани с дейността на членовете на Сдружението (фармакологична бдителност, документация и документооборот,  обучения, сертифициране, правила за изписване на продуктова информация, квалифицирани лица, актуализация на регистъра и др.). Положителното бе, че по всички въпроси бе постигнато съгласие, размениха се електронните адреси за персонална кореспонденция. По въпросите, надхвърлящи компетентността и правомощията на ДКВМП се реши да се поиска среща с ръководството на БАБХ.

След  дълго кореспондиране и отлагане срещата бе насрочена и проведена в ГУ на БАБХ на 24.04.2014. От страна на сдружението присъстваха д-р Грозев, д-р Г. Ботев, д-р Ганчева, д-р Губерков и д-р Каменов. От страна на БАБХ доц. Мирчева, д-р Борисов, д-р Кожухаров, д-р Антонов, д-р Загорова. Не присъства ресорния зам. директор на БАБХ д-р Карабаджаков. Бяхме „изненадани” и с присъствието на Съюза на търговците на ВМП. Така и не се разбра от къде и кой ги е поканил на среща по наша инициатива. Поведението им не бе особено конструктивно и влизането в разпри и пререкания помежду им остави лошо впечатление. Въпросите за обсъждане предварително бяха набелязани и разпратени за обсъждане и допълване от членовете на Сдружението. Бяха изпратени и до БАБХ. Основно бяха разгледани проблемите на комуникацията между страните, както и въпроси свързани с тарифата, разпространението, своевременно публикуване на информацията на сайта на БАБХ, конфиденциалността при събиране на информация от поделенията на БАБХ и нарушения. Отново бе повдигнат въпроса за обявлението от ДРВВЗ. Срещата протече делово и конструктивно, като бе взето решение за организиране на следваща такава за обсъждане на конкретни предложения по Тарифата. Информирани бяхме за намеренията за подобряване на Регистъра. Изтъкнато бе, че Агенцията се намира в затруднено финансово положение и липса на достатъчно човешки ресурс. Това обаче не е наш проблем и ние ще продължаваме да настояваме за своевременно решение на проблемите. Трябва да се отбележи изключително добрата воля за взаимодействие и сътрудничество от страна на Агенцията.

С другите съсловни организации Сдружението поддържа добри отношения. По някои основни въпроси, като създаване на съсловна организация на федеративен принцип продължаваме да сме твърди в становището си. Академичната общност е винаги желан партньор при осъществяването на различни инициативи. Израз на това е проведената среща между председателя и деканското ръководство на ВМФ при ТУ по повод организиране и провеждане на Булветмедика 2014. След срещата на разширен управителен съвет информирах останалите членове за водените разговори. Изрази се мнение да поканим Декана на факултета с неговия екип на среща. Благодаря на проф. Люцканов и проф. Паскалев, че днес те са сред нас.

За голямо съжаление и без да си позволявам да давам оценки на БВС, който по подразбиране би трябвало да е основен наш партньор, изживя поредния си период на безвремие. От състояние на борба за власт и „клатене” на ръководството, през безвластие и провалени събрания, до един компромис с избора на нов председател, който мога да определя като своеобразно „дежа вю”. Затвореността, консерватизма и не приемането на различни мнения продължават да играят лоша шега на Съюза. Раздиран от вътрешни противоречия, властови (и аз не знам за каква власт)и личностни несъвместимости превръщат БВС в организация, неспособна да защитава истински интересите на колегите. Това е видно и от „птичи поглед” за нейните опоненти, което я поставя в крайно неизгодна позиция. Не знам дали го осъзнават и дали ще могат да излъчат онзи лидер, способен да я превърне в това, което трябва да бъде. Желая успех. Ние сме на линия.

По отношение на членството ни в IFAH.

Първо какво представлява IFAH и IFAH-Europe. IFAH  е международна организация обединяваща сектора на ветеринарния бизнес. В нея членуват корпоративни членове и Национални Асоциации. Председателства се от президента на Zoetis Хуан -Рамон Алаикс. В борда на директорите се президентите на компании като Zoetis, MSD, Bayer, Novartis, Vetoquinol, BI, Merial, Lohmann (вече компания на Bayer), Virbac, Elanco, както и председателите на Автралия, Азия, Япония, Animal Health Institute  и Изпълнителния Директор на IFAH-Europe, Деклан О’ Брайън.

IFAH-Europe

Председателства се от вицепрезидента на Zoetis за Европа, Африка и Близкия Изток Алехандро Бернал. Изпълнителен директор е Деклан О’ Брайън. В управителния съвет са вицепрезидентите за Европа на компании като Zoetis, Bayer, MSD, NOAH, Merial, Novartis. Организацията участва активно в създаването на ветеринарното законодателство в Европа, като предлага и имплементира правилата, възприемани по-късно като официални. Има разностранна и богата дейност.

Бе инициирано обсъждане и ми бе възложено да осъществя контакт със съответните хора. Използвах обстоятелствата, свързани с местоработата ми и получих пълно съдействие. В резултат на кореспонденцията се стигна до покана към Сдружението за асоцииран член на IFAH-Europe. Членският внос за 2014 бе близо 5000 Евро, което по обясними причини не се осъществи тази година. По този повод обсъждахме възможните начини за финансиране на членството ни. Те са два-увеличаване на членския внос или увеличаване на членската маса. Призовавам всички да съдействат за привличане на нови членове на Сдружението. Изпълнителният директор няколкократно изрази желание лично да дойде в България и да разясни подробно нещата. По важното обаче е, че получихме покана като наблюдатели за годишната среща, която ще се проведе на 17-19 Юни, 2014 в централата в Брюксел. Предстои да вземем решени за нашето участие.

Уважаеми колеги,

В заключение искам да благодаря на всички, които проявяваха инициативност и конструктивизъм при осъществяване на дейността. В същото време призовавам за по-голяма действеност от страна на останалите. Знам, че бизнеса ни е преди всичко и времето, отделено за работа „на ползу роду” ни идва свръх. Но от нашите действия зависи не малко. Това, което правим засяга целия ни бизнес, помага и на всички колеги, пряко или косвено свързани с него.

И на края, но само за да се подчертае ефекта, се обръщам лично към д-р Щерев с благодарност за работата му през годината. Той живее с проблемите, проявява инициативност, нищо не „слага на кантар” и ни показва какви трябва да бъдем след години. Благодаря д-р Щерев.

На всички желая успехи в личен и професионален план. Заедно сме по-силни, по-умни и по успешни. Нека продължим да градим образа на нашата организация като пример за колегиалност, разбирателство и етичност, с усещането за споделени ценности.

Благодаря за вниманието!

 

 

29.05.2014                                                       Председател на УС на СПТВМП

София                                                               Д-р Йордан Каменов

 

 

обратно