Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Март 9, 2011

ПОКАНА за годишно Общо събрание на членовете на Сдружението

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет  на Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти, на  основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от  ЗЮЛНЦ и чл. 23  и чл. 25 ал.1 и ал. 2 от Устава на Сдружението,  свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което съгласно член 34 от Устава   ще бъде Отчетно-изборно и ще се проведе на...16.....03. 2011 год. от 13 часа в гр. София,  бул. “Цариградско шосе” 73 в заседателната зала на фирма „Лекоом” при следния дневен ред:

1. Доклад  за дейността на Сдружението през 2010г.

2. Разисквания по доклада.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2010г.

4. Определяне и приемане  на бюджета за 2011г.

5. Избор на членове на Управителния съвет

6. Избор на членове на Контролната комисия

7. Предложения за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси

8. Закриване на събранието

 

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени  за това лица.

При липса на кворум  на основание чл. 26 ал. 2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 14  часа.


                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  УС:................
                                                                                               Д-р Боян Губерков
                                                                       ЧЛЕНОВЕ:
                                                                                 д-р Николай Славов .........

                                                                          г-н Валентин Павлов..........

 

обратно