Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Март 9, 2011

ПРОТОКОЛ от заседание на Управителния съвет, 15.02.2011 год.

П Р О Т О К О Л

Днес, 15.02. 2011 год. се проведе заседание на Управителния съвет на
Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти
гр. София. На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:
д-р Боян ИвановГуберков-Председател,д-р Николай Цонев Славов-зам.председател,
Валентин Емилов Павлов-за.председател.

Заседанието се проведе при дневен ред с точка единствена: Свикване на редовно годишно Общо  отчетно-изборно събрание на Сдружението.

След обсъждане на предложението Управителният съвет единодушно

Р Е Ш И

І. Свиква редовно годишно Общо отчетно-изборно събрание  на Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти  гр. София на
...16.....03.2011 от 13 часа в гр. София бул. “Цариградско шосе” № 73,в заседателната зала на фирма „Лекоом”.

ІІ. Определя дневен ред на Общото отчетно-изборно събрание както следва: 

1. Доклад  за дейността на Сдружението през 2010 г.

2. Разисквания по доклада.

3. Приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2010г.

4. Определяне и приемане  на бюджета за 2011г.

5. Избор на членове на Управителния съвет

6. Избор на членове на Контролната комисия

7. Предложения за обсъждане на други актуални за Сдружението въпроси

8. Закриване на събранието

ІІІ. При липса на кворум Общото  отчетно-изборно събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от  14 часа.

ІV. Възлага на Председателя на Управителния съвет да предприеме необходимите действия за провежданене на събранието по необходимия ред.

 


                                                      Председател на УС: ...............................
                                                                                           Д-р Боян Губерков
      Членове: ....................... д-р Н.Славов        ........................В.Павлов
 

обратно