Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Новини

Април 19, 2010

Протокол за финансовото състояние на Сдружението

ПРОТОКОЛ
 
Днес, 25.03.2010 г комисия в състав: д-р Филип Станчев, д-р Цанко Грозев и д-р Николай Найденов в качеството си на контролно - ревизионна комисия прегледа предоставената информация за финансовото състояние на Сдружение на производители и търговци на ветеринарномедицински продукти със седалище г.София и установи:
 
1.      Членове на Сдружението към момента са 14 фирми с платен членски внос
2.      Поради неплащане на   три поредни вноски от членския внос и неприсъствие  лично или чрез пълномощник на две   заседания или събрания
се прекратява членството на
САМ- БС ЕООД,представлявано от Сергей Волхонский .                              ПИК-КО АД , представлявано от Винтзилеос Никениетоолаос прекратява  дейността си в областта на ветеринарната търговия и по тази причина не може да членува в Сдружението.
 
3.      Приети за членове са две нови фирми с редовно платени встъпителни вноски и съответния членски внос, а именно БИОВЕТ АД, представлявано от  г-н Ангел Желязков и ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ-клон България, представлявано от г-жа Невена Мангърова
4.      Балансът на приходите и разходите показва приходи в размер на 6780,39 лв /от членски внос 6780 лв и от лихви 0,39 лв/ и разходи в размер на 6094,39 лв
5.      Към днешна дата в касата на сдружението /банкова сметка/ е налице сумата от 686,51 лв
 
 
Комисията счита, че всички разходи са целесъобразни и подкрепени със съответните отчетни документи.
 
 
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ на КК :   .........................
                                                                                д-р Ф.Станчев
 
                                               ЧЛЕНОВЕ :                ...........................
                                                                                д-р Ц.Грозев
 
                                                                                ........................
                                                                                д-рН.Найденов
   
      25.03.2010
       София
обратно