Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

Членове на сдружението

Покана за Общо годишно отчетно събрание

 ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СПТВМП

 

Уважаеми колеги,

   Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на Сдружението. То ще се проведе на 13.05.2016 г. от 14.00 часа  в залата на фирма „Лекоом” АД в София, бул. „Цариградско шосе” 73 при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Сдружението през 2015 година. Обзор на дейността на Сдружението през мандата 2013, 2014, 2015.

Докладва д-р Йордан Каменов

 

2. Отчетен доклад на Контролната комисия на Сдружението

Докладва д-р Цанко Грозев

 

3.   Обсъждане и вземане на решение за формата на участие на Сдружението на „Булветмедика“, 2016

 

 

4.   Определяне и приемане на Бюджет на Сдружението за следващата година

 

5.   Избор на нов УС и организационни въпроси

 

  Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото годишно отчетно-изборно събрание на Сдружението. Юридическите лица, членове на Сдружението участват в Общото събрание, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.

  При липса на кворум на основание чл.26,ал. 2 от Устава и чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15.00 часа.

 

 

11.04.2016 г.                          Председател на УС:

С о ф и я                                   д-р Йордан Каменов