Членове на сдружението
Новини

11.05.2016

Общо събрание

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИ НА ВМП (СПТВМП) София- 1113,бул.Цариградско шосе 73,п.к.38 тел.029733785 Факс 029713413, ел.адрес svtp@abv...

прочети повече

06.06.2014

ПОКАНА: До Всички членове на Сдружението

Уважаеми колеги, Управителният съвет на Сдружението на производителите и търговците на ВМП, със седалище бул.Цариградско шосе 73, София, на основание чл.26, ал.1,2 и 3 от ЗЮЛНЦ и чл.23 и 25, ал.1 и 2 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

06.06.2014

Доклад: За дейността на Сдружението на Производители и Търговци на ВМП през 2013 г

Уважаеми колеги, Настоящето Общо събрание се свиква и провежда по изпратена покана от 13.05.2014, и съгласно чл. 26, ал. 1, 2, 3 от ЗЮЛНЦ и член 23 и 25, ал. 1 и 2 от Устава на Сдружението. Събранието е обявено за Общо годишно отчетно събрание на Сдружението...

прочети повече

За нас

Сдружение на производителите и търговци на ветеринарномедицински   продукти е учредено       на 26.06.2002 г. под    наименованието Национално сдружение на вносителите,търговските представители на чуждестранни фирми-производители и лицензираните търговци на едро  с ветеринарномедицински препарати в България   Учредители са  5 фирми,които са едни от най-големите и значими фирми в  този  бранш . Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза. Регистрирано е  като юридическо лице съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    Основните цели на Сдружението са: представяне и защита на интересите на своите членове пред държавните органи и други институции;събиране, обобщаване ,анализ и разпространение на информация,свързана  с предмета на дейност на  своите членове- внос и търговия с ветеринарномедицински  препарати в България,създаване на контаки,координиране на усилията и съдействие на държавните органи и организации за оптимизиране на  търговията с цел премахване  на нелоялната конкуренция с ветеринарномедицински препарати както и във  ветеринарномедицинската практика.

Пререгистрирано е през 2005 г.,а  на 24.04.2009 е вписана промяна  в наименованието на  Сдружението, в състава на Управителния съвет  и Контролната комисия.От тази дата действащото  име е СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ  ПРОДУКТИ. Сдружението се управлява от Управителен съвет,Контролна комисия и Общо събрание

Представлява се от  Председателя на УС д-р Боян Губерков и Зам.председатели д-р Николай Славов и  г-н Валентин Павлов. Председател      на Контролната комисия е д-р Филип Станчев ,членове д-р  Цанко Грозев и д-р  Николай Найденов.

Сдружението има разработени  Вътрешни правила и Устав,които  уреждат   дейността,  правата и задълженията на членовете му.

Седалището и адрес на управление са   в гр.София 1113         бул.Цариградско  шосе,73 .  

Средствата,с които Сдружението  постига  своите цели са: провеждане на срещи и дискусии с Министерството на  земеделието и  храните ,  Министерство на икономиката,Националната ветеринарно медицинска служба,Институт за контрол  на ветеринарномедицинските препарати и други  държавни и обществени организации.Предизвикване на  обществени дебати по общозначими проблеми,касаещи търговията с ветеринарномедицински препарати.Съдейства на  МЗХ и  НВМС при  подготовката  на регламентиращи документи по  отношение на вноса и търговията  с ветеринарномедицински продукти.Подпомага с  информация и търси съдействие по законоустановения ред от оторизираните държавни  органи и изисква от своите членове съдействие  с дейността по ликвидиране на  нарушенията и  нелоялната конкуренция с ВМП.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

        
Председател:
Д-р Йордан Каменов
Зам. председател:
Д-р Николай Славов
Зам. председател:
Валентин Павлов
Зам. председател:
Д-р Милена Михайлова



КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
:
   
Председател:
Д-р Иван Панчев
Член:
Д-р Цанко Грозев
Член:
Иван Димитров