Членове на сдружението
Новини

27.09.2013

Помощ за Оги

Уважаеми колеги, Както вече знаете, Огнян Игнатов от фирма М енд Б-Янко Митев е в не добро здравословно състояние. Ще трябва да се опитат всякакви методи за лечение. За целта са нужни не малко средства...

прочети повече

27.09.2013

Протокол

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА РАЗШИРЕНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ Днес 24.09.2013 г. от 14...

прочети повече

20.06.2013

Протокол от разширено заседание на УС на Сдружението

ПРОТОКОЛ Днес 22.03.2013 г. се проведе разширено заседание на Управителния съвет на Сдружението на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти гр. София...

прочети повече

За нас

Сдружение на производителите и търговци на ветеринарномедицински   продукти е учредено       на 26.06.2002 г. под    наименованието Национално сдружение на вносителите,търговските представители на чуждестранни фирми-производители и лицензираните търговци на едро  с ветеринарномедицински препарати в България   Учредители са  5 фирми,които са едни от най-големите и значими фирми в  този  бранш . Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза. Регистрирано е  като юридическо лице съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    Основните цели на Сдружението са: представяне и защита на интересите на своите членове пред държавните органи и други институции;събиране, обобщаване ,анализ и разпространение на информация,свързана  с предмета на дейност на  своите членове- внос и търговия с ветеринарномедицински  препарати в България,създаване на контаки,координиране на усилията и съдействие на държавните органи и организации за оптимизиране на  търговията с цел премахване  на нелоялната конкуренция с ветеринарномедицински препарати както и във  ветеринарномедицинската практика.

Пререгистрирано е през 2005 г.,а  на 24.04.2009 е вписана промяна  в наименованието на  Сдружението, в състава на Управителния съвет  и Контролната комисия.От тази дата действащото  име е СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ  ПРОДУКТИ. Сдружението се управлява от Управителен съвет,Контролна комисия и Общо събрание

Представлява се от  Председателя на УС д-р Боян Губерков и Зам.председатели д-р Николай Славов и  г-н Валентин Павлов. Председател      на Контролната комисия е д-р Филип Станчев ,членове д-р  Цанко Грозев и д-р  Николай Найденов.

Сдружението има разработени  Вътрешни правила и Устав,които  уреждат   дейността,  правата и задълженията на членовете му.

Седалището и адрес на управление са   в гр.София 1113         бул.Цариградско  шосе,73 .  

Средствата,с които Сдружението  постига  своите цели са: провеждане на срещи и дискусии с Министерството на  земеделието и  храните ,  Министерство на икономиката,Националната ветеринарно медицинска служба,Институт за контрол  на ветеринарномедицинските препарати и други  държавни и обществени организации.Предизвикване на  обществени дебати по общозначими проблеми,касаещи търговията с ветеринарномедицински препарати.Съдейства на  МЗХ и  НВМС при  подготовката  на регламентиращи документи по  отношение на вноса и търговията  с ветеринарномедицински продукти.Подпомага с  информация и търси съдействие по законоустановения ред от оторизираните държавни  органи и изисква от своите членове съдействие  с дейността по ликвидиране на  нарушенията и  нелоялната конкуренция с ВМП.

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

        
Председател:
Д-р Йордан Каменов
Зам. председател:
Д-р Николай Славов
Зам. председател:
Валентин Павлов
Зам. председател:
Д-р Милена МихайловаКОНТРОЛНА КОМИСИЯ
:
   
Председател:
Д-р Иван Панчев
Член:
Д-р Цанко Грозев
Член:
Иван Димитров